Lihim ng ang dating daan

Talastas ng̃ lahat ang Bayan sinilang̃an ng̃ ating ipinag-gagalac ng̃ayon, iyang dacong sinisicatan ng̃ maliwanag na araw, na pinamumutictican ng̃ mg̃a bagong silang na pagmamalasakit, diyan sa Calamba, niyong ika labing siyam ng̃ Junio ng̃ taong isang libo, walong daa’t anim na pu’t isa, sa macatuid, ganap na apat na pu’t limang taon limang buan at labing isang araw ng̃ayon, at buhat naman ng̃ gupuin ang canyang iniing̃atang buhay ng̃ mg̃a lihim na caaway, ay sampung taon ng̃ayon walang culang.

Take a minute and register your site with The Web Alias Network.

It's the easiest way to increase traffic to your site - FREE!

This is great example of a traditional speech in Tagalog. Bagaman kulang pa sa tapat na kagulangan ang kutad na pag-iisip sa tungkuling ngayo’y ipinamahala, datapuwa, pinagtamanan kahit anong hirap, makatupad lamang sa adhika ng mga kapatid sa mabigat na pasaning ako’y maging isa sa magpapaunlak, sa pamamagitan ng bigkas, gayon sa pamimintuho sa Bayan kong kinamulatan.

Dating profielen site De Guadalupe, 31 min - Philippine Central Office Telephone: Explore Trips from Nuestra Sra. Take a deep breath and smile Saying by the help of God if Others can do? De Guadalupe, Makati City, Manila walk to Guadalupe MRT, train to Taft Ave MRT, walk to Manila Pasay, bus to Bulacan, then taxi to Ang Dating Daan, Balagtas. Lugares Makati Iglesia Iglesia de Dios Ang Dating Daan Coordinating Center, Lokal Ng Ayala. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Waltham watch dating Publicaciones sobre Ang Dating Daan Coordinating Center, Lokal Ng Ayala. De Guadalupe, Makati City, Manila to Ang Dating Daan, Balagtas Book trains from Nuestra Sra De Guadalupe Makati City Manila to Ang Dating Daan Balagtas. Cerca de Ang Dating Daan Coordinating Center, Lokal Ng Ayala. Take a deep breath and smile Saying by the help of God if Others can do?

Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Nes Nog-nog Montales was attending SPECIAL PRAYER MEETING at Ang Dating Daan Malibay Coordinating Center.